ข่าวประชาสัมพันธ์


1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนมกราคม 25647 มกราคม 2564

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนธันวาคม 2563 งวดที่ 125 ธันวาคม 2563

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนธันวาคม 256314 ธันวาคม 2563

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนธันวาคม 25634 ธันวาคม 2563

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 120 พฤศจิกายน 2563

6. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนพฤศจิกายน 256316 พฤศจิกายน 2563

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนพฤศจิกายน 256310 พฤศจิกายน 2563

8. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ อสม. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล29 ตุลาคม 2563

9. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนตุลาคม 256329 ตุลาคม 2563

10. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 129 ตุลาคม 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ